Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
moss family


noun
a family of mosses
Hypernyms:
family
Hyponyms:
Anthocerotaceae, family Anthocerotaceae, Dicranaceae, family Dicranaceae, Bryaceae,
family Bryaceae, Mniaceae, family Mniaceae, Jungermanniaceae, family Jungermanniaceae, Marchantiaceae,
family Marchantiaceae, Sphaerocarpaceae, family Sphaerocarpaceae
Member Holonyms:
Bryophyta, division Bryophyta


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.