Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Manduca quinquemaculata


noun
1. large green white-striped hawkmoth larva that feeds on tomato and potato plants;
similar to tobacco hornworm
Syn:
tomato hornworm, potato worm
Hypernyms:
caterpillar
2. moth whose larvae are tomato hornworms
Hypernyms:
hawkmoth, hawk moth, sphingid, sphinx moth, hummingbird moth
Member Holonyms:
Manduca, genus Manduca


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.