Chuyển bộ gõ


Từ điển Tiếng Việt (Vietnamese Dictionary)
lia lịa


Liến thoắng, thoăn thoắt, nhanh và liền liền không ngớt: Nói lia lịa; Viết lia lịa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.