Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
interception


inter·cep·tion [interception interceptions] BrE [ˌɪntəˈsepʃn] ; NAmE [ˌɪntərˈsepʃn] noun uncountable, countable
the interception of enemy radio signals
Main entry:interceptderived


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.