Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
racket club


noun
club for players of racket sports
Hypernyms:
club, social club, society, guild, gild,
lodge, order
Hyponyms:
tennis club


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.