Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
lateral rectus


noun
the ocular muscle whose contraction turns the eyeball outward
Syn:
abducens muscle, lateral rectus muscle, rectus lateralis
Hypernyms:
ocular muscle, eye muscle


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.