Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kilometer
kilometer
['kilə,mi:tə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kilômet


/'kilə,mi:tə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kilômet

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "kilometer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.