Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
American hornbeam


noun
tree or large shrub with grey bark and blue-green leaves that turn red-orange in autumn
Syn:
Carpinus caroliniana
Hypernyms:
hornbeam
Member Holonyms:
Carpinus, genus Carpinus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.