Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
pilotfish


noun
small pelagic fish often accompanying sharks or mantas
Syn:
Naucrates ductor
Hypernyms:
carangid fish, carangid
Member Holonyms:
Naucrates, genus Naucrates


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.