Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
dispensableness


noun
the quality possessed by something that you can get along without
Syn:
dispensability
Ant:
indispensableness, indispensability (for: dispensability)
Derivationally related forms:
dispensable, dispensable (for: dispensability)
Hypernyms:
inessentiality
Attrubites:
dispensable, indispensable


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.