Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Molluga


noun
carpetweeds
Syn:
genus Molluga
Hypernyms:
caryophylloid dicot genus
Member Holonyms:
Aizoaceae, family Aizoaceae, Tetragoniaceae, family Tetragoniaceae, carpetweed family
Member Meronyms:
carpetweed, Indian chickweed, Molluga verticillata


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.