Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
minibar


mini·bar [minibar minibars] BrE [ˈmɪnibɑː(r)] NAmE [ˈmɪnibɑːr] noun
a small fridge/refrigerator in a hotel room, with drinks in it for guests to use


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.