Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
crossbar


cross·bar [crossbar crossbars] BrE [ˈkrɒsbɑː(r)] NAmE [ˈkrɔːsbɑːr] noun
1. the bar joining the two vertical posts of a goal
2. the bar between the seat and the ↑handlebars of a man's bicycle


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.