Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
Zea mays amylacea


noun
corn having kernels almost entirely of soft starch
Syn:
soft corn, flour corn, squaw corn
Hypernyms:
field corn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.