Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
village

village


village

A village is a very small town.

['vilidʒ]
danh từ
làng, xã (ở nông thôn)
dân làng (cộng đồng những người sống ở đó)
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chính quyền xã


/'vilidʤ/

danh từ
làng, xã

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "village"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.