Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
search

search
[sə:t∫]
danh từ
sự tìm kiếm; sự khám xét; sự lục soát
right of search
(pháp lý) quyền khám tàu
a search for a missing aircraft
cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích
to make repeated searches for concealed weapons
khám đi khám lại để tìm vũ khí cất giấu
search of a house
sự khám nhà
in search of somebody/something
để tìm kiếm ai/cái gì
động từ
(to search somebody / something for somebody / something) (to search through something for something) lục soát; khám xét
to search the house for weapons
khám nhà để tìm vũ khí
to search all the woods for jailbreakers
lục soát tất cả các khu rừng để tìm bọn tù vượt ngục
to search (through) the drawers for the missing birth certificate
lục hết các hộc tủ để tìm tờ giấy khai sinh bị thất lạc
the police searched her for drugs
cảnh sát khám xét cô ta để tìm ma túy
try to search your memory!
hãy cố lục lại trong trí nhớ anh xem! (hãy cố nhớ lại (xem)!)
search me!
(thông tục) tôi không biết
to search one's heart/conscience
tự vấn lương tâm
to search somebody/something out
tìm ra ai/cái gìtìm tòi, nghiên cứu
s. out tìm thấy

/sə:tʃ/

danh từ
sự nhìn để tìm, sự sờ để tìm; sự khám xét, sự lục soát
right of search (pháp lý) quyền khám tàu
search of a house sự khám nhà
sự điều tra, sự nghiên cứu !to be in search of something
đang đi tìm cái gì !to make a search for someone
đi tìm ai

động từ
nhìn để tìm, sờ để tìm; khám xét, lục soát
to search the house for weapons khám nhà tìm vũ khí
dò, tham dò
to search men's hearts thăm dò lòng người
to search a wound dò một vết thương
điều tra
bắn xuyên vào tận ngách (hầm...)
(từ cổ,nghĩa cổ) tìm tòi, tìm cho ra !to search out
tìm tòi
tìm thấy !search me!
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nào tôi có biết!, làm sao mà tôi biết được!

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "search"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.