Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impracticableness
impracticableness
[im'præktikəblnis]
Cách viết khác:
impracticability
[im,præktikə'biliti]
như impracticability


/im,præktikə'biliti/ (impracticableness) /im'præktikəblnis/

danh từ
tính không thể thi hành được, tính không thể thực hiện được
tính khó dùng, tính không thể điều khiển được
tính không thể đi qua được (của một con đường)
(từ hiếm,nghĩa hiếm) tính khó chơi, tính khó giao du

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.