Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt Anh (English - Vietnamese English | Dictionary)
hello/hə'lou/ (halloa) /hə'lou/ (hello) /'he'lou/

thán từ
chào anh!, chào chị!
này, này
ô này! (tỏ ý ngạc nhiên)
danh từ
tiếng chào
tiếng gọi "này, này" !
tiếng kêu ô này "! (tỏ ý ngạc nhiên)
nội động từ
chào
gọi "này, này"
kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hello"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.