Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
fleur-de-lys


noun
(heraldry) charge consisting of a conventionalized representation of an iris
Syn:
fleur-de-lis
Topics:
heraldry
Hypernyms:
charge, bearing, heraldic bearing, armorial bearing


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.