Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
executive program


noun
a program that controls the execution of other programs
Syn:
supervisory program, supervisor
Hypernyms:
program, programme, computer program, computer programme
Part Holonyms:
operating system, OS
Part Meronyms:
supervisory routine, executive routine


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.