Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dust-cart
dust-cart
['dʌstkɑ:t]
Cách viết khác:
garbage truck
['gɑ:bidʒ'trʌk]
danh từ
xe rác


/'dʌstkɑ:t/

danh từ
xe rác

Related search result for "dust-cart"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.