Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
dip
DIP

1. Dual In-line Package.

2. Document Image Processing.▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dip"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.