Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demagnetisation
danh từ
sự khử từdemagnetisation
[di,mægnitai'zei∫n]
Cách viết khác:
demagtnetization
[di,mægnitai'zei∫n]
danh từ
sự khử từ


Related search result for "demagnetisation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.