Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
dccDCC

1.   (audio)   Digital Compact Cassette.

2.   (networking)   Direct Client to Client Protocol.

Last updated: 2001-12-02
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.