Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Damon


noun
the friend of Phintias who pledged his life that Phintias would return (4th century BC)
Instance Hypernyms:
friend


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.