Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
coat rack


noun
a rack with hooks for temporarily holding coats and hats
Syn:
coatrack, hatrack
Hypernyms:
rack


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.