Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bituminous
bituminous
[bi'tju:minəs]
tính từ
có nhựa rải đường, có bitum


/bi'tju:minəs/

tính từ
có nhựa rải đường, có bitum

Related search result for "bituminous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.