Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
belly-land


verb
land on the underside without the landing gear
Topics:
air travel, aviation, air
Hypernyms:
land, set down
Verb Frames:
- Something ----s
- Somebody ----s
- Somebody ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.