Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
battledore


noun
1. a light long-handled racket used by badminton players
Syn:
badminton racket, badminton racquet
Topics:
badminton
Hypernyms:
racket, racquet
2. an ancient racket game
Syn:
battledore and shuttlecock
Hypernyms:
badminton

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.