Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
B complex


noun
originally thought to be a single vitamin but now separated into several B vitamins
Syn:
B-complex vitamin, vitamin B complex, vitamin B, B vitamin, B
Hypernyms:
water-soluble vitamin
Hyponyms:
choline, inositol, pantothenic acid, pantothen, vitamin B1,
thiamine, thiamin, aneurin, antiberiberi factor, vitamin B12, cobalamin,
cyanocobalamin, antipernicious anemia factor, vitamin B2, vitamin G, riboflavin, lactoflavin,
ovoflavin, hepatoflavin, vitamin B6, pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamine,
adermin, vitamin Bc, vitamin M, folate, folic acid, folacin,
pteroylglutamic acid, pteroylmonoglutamic acid, niacin, nicotinic acid, biotin, vitamin H


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.