Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Animalia


noun
taxonomic kingdom comprising all living or extinct animals
Syn:
kingdom Animalia, animal kingdom
Hypernyms:
kingdom
Member Meronyms:
animal, animate being, beast, brute, creature,
fauna, animal order, Chordata, phylum Chordata, arthropod family, arthropod genus,
Arthropoda, phylum Arthropoda, Parazoa, subkingdom Parazoa, coelenterate family, coelenterate genus,
Metazoa, subkingdom Metazoa, ctenophore family, ctenophore genus, Ctenophora, phylum Ctenophora,
worm family, worm genus, Acanthocephala, phylum Acanthocephala, Chaetognatha, phylum Chaetognatha,
Platyhelminthes, phylum Platyhelminthes, Nemertea, phylum Nemertea, Nemertina, phylum Nemertina,
Pogonophora, phylum Pogonophora, Rotifera, phylum Rotifera, Nematoda, phylum Nematoda,
Aschelminthes, phylum Aschelminthes, Annelida, phylum Annelida, mollusk family, mollusk genus,
Mollusca, phylum Mollusca, Phoronida, Phoronidea, phylum Phoronida, Bryozoa,
phylum Bryozoa, polyzoa, Cycliophora, phylum Cycliophora, Brachiopoda, phylum Brachiopoda,
Sipuncula, phylum Sipuncula, echinoderm family, echinoderm genus, Echinodermata, phylum Echinodermata


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.