Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-profit
self-profit
[,self 'prɔfit]
danh từ
tư lợi


/'self'prɔfit/

danh từ
tư lợi

Related search result for "self-profit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.