Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quyền quý


[quyền quý]
xem cao sang(từ cũ) Of rank and fashion
Con nhà quyền quý To come from a family of rank and fashion


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.