Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
promptly
phó từ
mau lẹ, nhanh chóng; ngay lập tức, đúng giờ, không chậm trễ
sẵn sàng; hành động không chậm trễ (người)promptly
['prɔmptli]
phó từ
mau lẹ, nhanh chóng; ngay lập tức, đúng giờ, không chậm trễ
she replied promptly to my letter
cô ta đã mau mắn trả lời thư của tôi
sẵn sàng; hành động không chậm trễ (người)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.