Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
pháp bảo


[pháp bảo]
Buddhist magic, buddhist miracle
dạy đưa pháp bảo sang hầu sư huynh (truyện Kiều)
she told me to bring you these two gifts
Buddhist devotional article.
Effective means (of solving a problem)
talisman, charm, amuletBuddhist magic
Buddhist devotional article
Effective means (of solving a problem)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.