Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
occupational hazard
occupational+hazard
[,ɔkju'pei∫ənl'hæzəd]
danh từ
nguy cơ nghề nghiệp


/,ɔkju'peiʃənl'hæzəd/

danh từ
sự nguy hiểm nghề nghiệp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.