Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhấp nhem


[nhấp nhem]
weak and intermittent.
ánh đuốc nhấp nhem
The weak and intermittent light of a torch.weak and intermittent
ánh đuốc nhấp nhem The weak and intermittent light of a torch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.