Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inflectional
inflectional
[in'flek∫ənl]
Cách viết khác:
inflexional
[in'flek∫ənl]
như inflexional


/in'flekʃənl/ (inflectional) /in'flekʃənl/

tính từ
(thuộc) chỗ cong, (thuộc) góc cong
(toán học) uốn
inflexional asymptote tiệm cận uốn
(âm nhạc) chuyển điệu
(ngôn ngữ học) (thuộc) biến tố


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.