Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inflection point
inflection+point
[in'flek∫n'pɔint]
danh từ
(toán học) điểm uốn


/in'flekʃn'pɔint/

danh từ
(toán học) điểm uốn

Related search result for "inflection point"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.