Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
full-fashioned
full-fashioned
['ful'fæ∫nd]
tính từ
vừa sít chân (bít tất)


/'ful'fæʃnd/

tính từ
vừa sít chân (bít tất)

Related search result for "full-fashioned"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.