Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dissociable
dissociable
[di'sou∫jəbl]
tính từ
có thể phân ra, có thể tách ra
(hoá học) có thể phân tích, có thể phân ly
không ưa giao du, không ưa xã hội


/di'souʃjəbl/

tính từ
có thể phân ra, có thể tách ra
(hoá học) có thể phân tích, có thể phân ly
không ưa giao du, không ưa xã hội

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.