Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
degeneracy
degeneracy
[di'dʒenərəsi]
danh từ
sự thoái hoá, sự suy đồisự suy biến, sự thoái hoá

/di'dʤenərəsi/

danh từ
sự thoái hoá, sự suy đồi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.