Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
con tính


[con tính]
danh từ
problem, sum; calculation
arithmetic operation
mathematical problemArithmetic operation
Mathematical problem


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.