Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calabash-tree
calabash-tree
['kæləbæ∫tri:]
danh từ
(thực vật học) cây bí đặc (thuộc họ núc nác) ((cũng) calabash)


/'kæləbæʃtri:/

danh từ
(thực vật học) cây bí đặc (thuộc họ núc nác) ((cũng) calabash)

Related search result for "calabash-tree"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.