Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bathing-resort
bathing-resort
['beiðiηri'zɔ:t]
danh từ
nơi tắm biển, bãi biển


/'beiðiɳri,zɔ:t/

danh từ
nơi tắm biển, bãi biển

Related search result for "bathing-resort"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.