Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amphibiousness
amphibiousness
[æm'fibiəsnis]
danh từ
tính lưỡng cư; sự vừa ở cạn vừa ở nước


/æm'fibiəsnis/

danh từ
tính lưỡng cư; sự vừa ở cạn vừa ở nước


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.