Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
a la mode
a+la+mode
[,ɑ:lə'moud]
phó từ
hợp thời trang, đúng mốt


/,ɑ:lə'moud/

phó từ
hợp thời trang, đúng mốt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "a la mode"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.