Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
đáo tuế


(từ cũ, nghĩa cũ) atteindre l'âge requis
Đáo tuế phải nhập ngũ
quand on a atteint l'âge requis, il faut s'incorporer dans l'arméeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.