Recent Searchs...
endplate wafer-thin allotropy excise anatropous decasyllabic sapota nordic retirement benefit news-room retirement fund savoy strange to relate/say.. soap-berry throttling untended sterilisation boggy pinkishness nghi tiết cadaverous agastache emaciated board (bo) tăng tốc doyenne proton lough demigoddess nước vàng country shipmate noi theo asyndetic poultryman triệu giang hoang phí nuôi trồng click levant corgi multitudinous nuốt kiều nhi bủng clerestory enhance 借位 cook out of date etherize clutter cut out căm tức occurrence
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.