Recent Searchs...
目光 cash-book long briefcase incineration 全球 genus cardium icky kiêm range capacity unit spousal equivalent 目标 forward passer ban hành declare order of payment 裂痕 rắn lục rock oil striped bass humanely recede large-hearted porte-cochere 博弈 floor board spring lắp ráp reassertion volatilise basic cognitive process 注视 healthiness inspection order of the day execution of instrument sustain địa chất wail 狩猎 pellucidness borrower magnificent rùng rùng hặc trọng âm
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.