Recent Searchs...
bandage husbandman at peace perineal artery damon lét đét indecent exposure arteria musculophrenica change power model deductive ddt bodily fluid fair catch portuguese republic arteria pulmonalis wartime cánh hoa breach of contract brachial artery dirty joke war criminal circumflex artery ringlet butterfly soul food family apogonidae gustatory modality egotistic quarrelsomeness irrational hostility wheat germ sense of taste life vest bo antimony potassium tartrate family gobiidae local department genus calamagrostis shouting chenille zoonotic disease zero-coupon bond pronunciation disconcert laryngeal artery debt instrument echoencephalogram lươm tươm arteria laryngea committal service new world porcupine flip side
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.